เงื่อนไขการใช้งาน ฮาลาล อิน ไทยแลนด์ Halal in Thailand

การใช้ คัดลอก หรืออ้างอิงเนื้อหา บทความ รูปภาพรวมทั้งงานใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ “ฮาลาลอินไทยแลนด์”  ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โปรดอ้างอิง “ฮาลาลอินไทยแลนด์” ว่าเป็นแหล่งที่มาและให้เครดิตกับ “ฮาลาลอินไทยแลนด์” อย่างชัดเจนโดยมีลิงก์ไปยังเนื้อหาต้นฉบับที่อยู่บนเว็บไซต์ www.halalinthailand.com

ทั้งนี้ หากเป็นการใช้ คัดลอก หรืออ้างอิงงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นๆ เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสิทธิ์ในงานนั้น และ/หรือบริษัท “ฮาลาลอินไทยแลนด์” ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด