“ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” ขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าเว็บไซต์ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์นี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเพื่อการรีวิวร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท เท่านั้น “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” มิได้รับหน้าที่ในการจองสินค้าและบริการของสถานประกอบการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

2. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในเว็บไซต์ของ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับและรับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดย “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” และปรากฏในรูปแบบเฉพาะของ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” ซึ่งได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

3. การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

“ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และ”ฮาลาล อิน ไทยแลนด์”ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

4. การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” ทางอินเทอร์เน็ต

5. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

6. นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

“ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” หากผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใดประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ www.halalinthailand.com ไปเผยแพร่ต่อ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์”
 • การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง https://www.halalroute.in.th
 • การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อ”ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” ลดน้อยลง
 • การปรากฏตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” หรือได้รับการสนับสนุนจาก”ฮาลาล อิน ไทยแลนด์”
 • การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้
 • การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าทาง “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” สนับสนุนเว็บไซต์ นี้หรือมีความร่วมมือใดๆระหว่าง “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” และผู้ใช้เว็บไซต์
 • ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์”
 • “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมิได้เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่ มีการผิดข้อตกลงนี้
 • ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้และในการยกเลิกการเชื่อมโยงใดๆ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” สงวนสิทธิดังกล่าวไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของ “ฮาลาล อิน ไทยแลนด์” และไม่ต้องแสดงเหตุผล

การแชร์ลิงก์บทความไปยังโซเชียลมีเดีย

 • สามารถก๊อบปี้ลิงก์เพื่อนำไปวางบนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย
 • กดไอคอนแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียซึ่งมีอยู่ในหน้าบทความทุกบทความแล้ว

การนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้

 • ต้องให้เครดิตและ Backlink กลับมายังเว็บไซต์ โดยลิงก์นั้นจะต้องเป็นลิงก์แบบ Live Link ซึ่งสามารถคลิกกลับมายังบทความต้นฉบับที่ www.halalinthailand.com โดยใช้โคด HTML ดังนี้ <a href=”#” target=”_blank” ชื่อบทความ
 • ห้ามดัดแปลงรูปภาพ เช่น ใส่โลโก้ของคุณเอง ลบลายน้ำของ www.halalinthailand.com หรือตัดภาพเพื่อตัดโลโก้ www.halalinthailand.com ออกอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้หากต้องการนำบทความไปเผยแพร่ยังสื่ออื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามมายังอีเมล info.hsc.cu@gmail.com หรือโทร 0-2218-1053-4